Подаване на заявления в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ