Форма за регистрация на ЕТ:
Например: ЕТ Георги Миланов - Сити
Например: ET Georgi Milanov - City
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Посочва се приблизително. Фирмата може да извършва и дейност, която не е включена в предмета на дейност
Данни за контакти: