Форма за регистриране на акционерно дружество:
Например: Булмарт 2000
Например: Bulmart 2000
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Минимален капитал 50 000 лв.
Посочва се приблизително. Фирмата може да извършва и дейност, която не е включена в предмета на дейност
Учредител (1)
Например: 100
Данни за контакти: