Форма за регистриране на клон:
трябва да съдържа пълното името на дружеството и добавката клон
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Посочва се приблизително. Клонът може да извършва и дейност, която не е включена в предмета на дейност
Управител (1)
правомощия на управителя
Данни за контакти: